انجام وظیفه های کوچک

برگشت ورود به این بخش

  روند فعالیت و کسب درآمد در این بخش چگونه است ؟

از طریق این بخش می توانید وظیفه های کوچکی را که توسط مشتریان در سیستم ثبت می شود انجام داده و عایدی تعیین شده را دریافت نمایید. لطفا مراحل انجام وظیفه را به ترتیب ارائه شده انجام دهید و حتما پس از انجام کامل و صحیح وظیفه، طبق راهنمای ارائه شده، نسبت به ثبت نتیجه درخواستی اقدام نمایید. عایدی حاصل از انجام وظیفه، پس از تایید مشتری به موجودی حساب کاربری شما شارژ خواهد شد. مشتری حداکثر یک هفته برای بررسی و تایید صحت انجام وظیفه وقت خواهد داشت و در صورتی که پس از این مدت، به وضعیت وظیفه ها رسیدگی نکند، عایدی به صورت خودکار از طرف سایت به موجودی حساب کاربر شارژ خواهد شد.

نمایش بیشتر...