راهنمای بخش : بازی و سرگرمی
برگشت ورود به این بخش

روند فعالیت و کسب درآمد در این بخش چگونه است ؟
با هر بار کلیک روی کلید "بچرخون !"، یک ترکیب اتفاقی شامل 5 شکل نمایش داده می شود. در صورتی که در ترکیب نمایش داده شده، هیچ شکلی تکراری نباشد، یک مبلغ اتفاقی در محدوده جایزه ( که براساس سطح پیشرفت شما تعیین می شود ) به حساب جاری تان شارژ می شود. در صورتی که دو شکل مشابه در ترکیب باشد، مبلغ جایزه دو برابر، در صورتی سه شکل تکراری در ترکیب باشد، مبلغ جایزه سه برابر، در صورتی چهار شکل تکراری در ترکیب باشد، مبلغ جایزه چهار برابر و در صورتی که هر 5 شکل ترکیب، یکسان باشند، مبلغ جایزه 10 برابر شده و به حساب تان شارژ می شود. مدت زمان انتظار بین هر بار چرخاندن گردونه، براساس سطح پیشرفت شما تعیین می شود و حداکثر برابر 60 دقیقه خواهد بود. همچنین با کلیک روی کلید "بچرخون !" یک پاپ آپ به مدت 10 ثانیه نمایش داده می شود. این پنجره به صورت خودکار بسته خواهد شد به همین دلیل لطفا از بستن آن به صورت دستی خودداری نمایید.
نمایش بیشتر...